Anunțuri

Program și Tarife

Politică de confidențialitate

Complex Piatra Neamt Complex Piatra Neamt

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A COMPLEXULUI MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Acest drept este stipulat expres în Art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (”carta”) și art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestora (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui sunt direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018. 

Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

DEFINIȚIILE TERMENILOR ȘI EXPRESIILOR FOLISITE ÎN DEFINIREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE A COMPLEXULUI MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ :  

 • Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 • Operatorii – organizațiile ce prelucrează date cu caracter personal.
 • Persoana împuternicită de operator  – persoana fizică sau organizațiile care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 • Persoana vizată– este persoana ale cărei date sunt prelucrate.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A COMPLEXULUI MUZEAL NAȚIONAL NEAMȚ SUNT:

Datele cu caracter personal sunt:      

     
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”); PRINCIPIUL LEGALITĂȚII, ECHITĂȚII ȘI TRANSPARENȚEI


(b)  colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu sunt considerate incompatibile cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);PRINCIPIUL PROPORȚIONALITĂȚII (LIMITĂRII SCOPULUI)


(c)     adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); PRINCIPIUL MINIMIZĂRII DATELOR

(d)    exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”); PRINCIPIUL EXACTITĂȚII

(e)    păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în  regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);PRINCIPIUL LIMITĂRII

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”). PRINCIPIUL INTEGRITĂȚII ȘI CONFIDENȚIALITĂȚII.

CE DATE COLECTĂM ȘI ÎN CE SCOP?

Complexul Muzeal Național Neamț colectează date cu caracter personal care reies din contractele de muncă încheiate cu salariaţii, din cererile de participare la concursurile organizate, din fişele de înscriere sau materialele folosite pentru activităţile muzeale şi educative, precum şi din contractele ocazionale încheiate cu prestatori de servicii.

Totodată colectăm date cu caracter personal de la cei care accesează site-ul cmnn.ro. Acestea pot fi:

• tipul și versiunea de browser folosit
• numele și tipul dispozitivului de pe care accesați site-ul
• limba folosită
• sistemul de operare folosit
• rezoluția ecranului Dvs.
• durata vizitei pe site
• navigare (intrare și ieșire / refering url, exit url)
• conținutul paginii HTML
• Date despre furnizorul Dvs. de Internet (denumirea acestuia, adresa aproximativă, țara)
• Tipul de vizitator (prima vizită, vizitator existent – first visit, returning customer)
• Etichete personalizate sau variabile

Aceste date sunt stocate în module cookies pe o perioadă de maxim 12 luni.

Datele colectate sunt folosite numai în scopul executării acordurilor încheiate cu fiecare persoană vizată în parte. 

CINE VA AVEA ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Resursele informaționale care au acces la datele personale enumerate mai sus, în funcție de scopul prelucrării datelor stipulate în acordurile încheiate în prealabil, sunt:

 • Birou resurse umane și secretariat
 • Birou contabilitate
 • Birou juridic
 • Arhiva

Alți operatori de date cu caracter personal ce ar putea avea acces la datele colectate de Complexul Muzeal Național Neamț, sunt: 

 • Consiliul Judeţean Neamț, 
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă,
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
 • Casa Naţională de Pensii Publice, 
 • Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
 • Direcţia de Sănătate Publică, furnizori de servicii de medicina muncii cu care există contracte de colaborare.
 • instanţe de judecată, experţi, executori judecătorești, reprezentanţi legali
 • organe de poliţie, 
 • bănci depozitare, 
 • furnizori de servicii informatice (programe de contabilitate şi salarii),

PENTRU CE PERIOADĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Conform Legii 677/2001, stocarea datelor trebuie realizată strict pe perioada necesară atingerii scopurilor în care datele au fost colectate și în care vor fi ulterior prelucrate.

Fiecare persoană vizată poate solicita informații cu privire la modalitatea de stocare, tipul datelor stocate și poate solicita în baza prevederilor legale ștergerea acestora.

 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 •    Dreptul la informare
 •    Dreptul de acces la date
 •    Dreptul de intervenție asupra datelor / Dreptul la rectificare
 •    Dreptul de opoziție
 •    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate
 •    Dreptul de a se adresa justiției
 •    Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)
 •    Dreptul la restricționarea datelor
 •    Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată își poate exercita fiecare dintre drepturile enumerate mai sus, prin contactarea reprezentanților Complexului Muzeal Național Neamț la adresa strada Ștefan cel Mare nr. 3, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, în atenția departamentului de Promovare și Protejare a Patrimoniului Cultural. 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu.

În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoanele implicate in orice fel vor fi înștiințate prin e-mail și/sau notificări scrise înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Surse: LEGISLAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

• DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.pdf

• LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de a abrogare Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).pdf

• REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).pdf